20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

Project "PEOPLE" supported by the Big Lottery funding, delivers free English Classes daily available to everyone.
 
The inability to access training, employment and voluntary opportunities due to a lack of English skills leaves migrants unable to integrate easily or contribute to their local communities, further hindered by the pandemic. In addition, a lack of language skills is a barrier to further learning or employment, particularly for migrant adults and those who arrived here as teenagers. 
 
Projekt "ĽUDIA" podporovaný finančnou podporou Veľkej lotérie poskytuje bezplatné hodiny angličtiny denne dostupné pre každého.
 
Neschopnosť získať prístup k vzdelávaniu, zamestnaniu a dobrovoľníckym príležitostiam v dôsledku nedostatočných znalostí angličtiny spôsobuje, že migranti sa nemôžu ľahko integrovať alebo prispieť k miestnym komunitám. Nedostatočné jazykové znalosti sú navyše prekážkou ďalšieho vzdelávania alebo zamestnania, najmä pre dospelých migrantov a tých, ktorí sem prišli ako tínedžeri.

View the embedded image gallery online at:
http://www.romani.top/index.php/our-work#sigProIdf35dcef4e7

COMMUNITY AWARDS 2023
ODCENENIA 2023

The Romani Slovak Czech Community CIC was shortlisted for the FSB South East Awards 2023 in the category of Community Awards. We were one of four finalists from hundreds of submissions. 
Furthermore, our director Andrea Jackova received a Highly Commended Award from the Gravesham Borough Council this year. Gravesham’s Annual Awards scheme is the council’s opportunity to celebrate and recognise the voluntary contributions to the community of people living and working in Gravesham.


Rómska slovenská česká komunita CIC sa dostala do užšieho výberu FSB South East Awards 2023 v kategórii Odcenenia pre komunitnu pracu. Boli sme jedným zo štyroch finalistov zo stoviek kadidatov. 
Okrem toho naša riaditeľka Andrea Jacková tento rok získala ocenenie "Highly Commended Award" od Gravesham Borough Council. Program výročných cien Gravesham je príležitosťou mestskej rady osláviť a oceniť dobrovoľnicku a komunitnu pracu ľudí žijúcich a pracujúcich v Graveshame.

PORRAIMOS - ROMANI HOLOCAUST 2022
Porraimos - Rómsky holokaust 2022

On Tuesday, 2 Aug, we delivered our second open-air exhibition in Gravesend to raise awareness about the Holocaust and all the victims of the Nazi regime. We annually remember Roma men, women and children who died during the liquidation in the Roma camp at Auschwitz Birkenau. We say that we must learn the lessons of history, and yet the world seems to be in danger of forgetting those lessons.

V utorok 2. augusta sme v Gravesende zrealizovali druhú výstavu pod holým nebom, aby sme zvýšili povedomie o holokauste a všetkých obetiach nacistického režimu. Každoročne si pripomíname Rómov, mužov, ženy a deti, ktorí zahynuli pri likvidácii v rómskom tábore Auschwitz Birkenau. Hovoríme, že sa musíme poučiť z histórie, a napriek tomu sa zdá, že svetu hrozí, že na tieto lekcie zabudne.
 
 
 

ST NICHOLAS DAY 2022
MIKULÁŠ 2022

This year we brought out St Nicholas Day celebration to The Hive in Northfleet to show and share our tradition. Christoph Bull the local historian told story about St Nicholas followed by goody bags distribution to all good children. 
Our St Nicholas Day celebration
 brought children, their parents and grandparents from all parts of the community, existing and new ones, to the event and contributed towards tolerance, understanding and mutual respect that underpins community cohesion within this very diverse area.

Tento rok sme priniesli oslavu Dňa svätého Mikuláša do The Hive v Northfleet, aby sme ukázali a podelili sa o našu tradíciu. Miestny historik Christoph Bull porozprával príbeh o svätom Mikulášovi, po ktorom nasledovalo rozdávanie balickov všetkým dobrým deťom. Naša Mikulášska oslava priviedla na podujatie deti, ich rodičov a starých rodičov zo všetkých častí komunity, existujúcich aj nových, a prispela k tolerancii, porozumeniu a vzájomnému rešpektu, ktoré sú základom súdržnosti komunity v tejto veľmi rozmanitej oblasti.
 

INTERNATIONAL ROMA DAY 2022
Medzinarodny deň Romov 2022

On 8th April we successfully delivered our second International Roma Day concert in Gravesend, Kent following the long lockdown. We raised the Roma flag in front of the St George's Church to mark the day and held a concert in the St George’s Church Hall. 
  
Across Europe, we still recall that, to date, Roma remains the most deprived ethnic group, and the fundamental rights of Roma are still being violated on a regular basis. On 8 April, we need the courage to affirm that we see our Roma community as belonging to an equally valuable group of ethnic majorities. This doesn't mean we sugarcoat the harsh present or tragic past. On the contrary, it means putting them exactly at the centre of the struggle and approaching them not from a position of weakness, apathy, and hopelessness but in a place of dignity, confidence, and strength.


8. apríla sme po dlhom lockdown úspešne uskutočnili náš druhý koncert k Medzinárodnému dňu Rómov v Gravesende v Kente. Na tento deň sme vztýčili rómsku vlajku pred kostolom sv. Juraja a usporiadali koncert v sále kostola sv. Juraja.
  
V celej Európe si stále pripomíname, že Rómovia sú dodnes najviac utlacanou etnickou skupinou a stále dochádza k pravidelnému porušovaniu základných práv Rómov. Potrebujeme odvahu, aby sme 8. apríla potvrdili, že našu rómsku komunitu považujeme za súčasť rovnako hodnotnej skupiny etnických skupin. Neznamená to, že by sme mali zlahčiť drsnú súčasnosť alebo tragickú minulosť. Naopak, znamená to postaviť ich presne do centra zápasu a nepristupovať k nim z pozície slabosti, apatie a beznádeje, ale z miesta dôstojnosti, dôvery a sily.